ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η RTD Talos, αναλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών και κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ευρωπαϊκών ή και τοπικών, στα οποία υποστηρίζει τους πελάτες της για να εντάξουν επενδυτικά ή και αναπτυξιακά του έργα.

Στελέχη της εταιρείας είναι πιστοποιημένα με επαγγελματικούς τίτλους Διαχείρισης Έργων και υπάρχει μια τεράστια εταιρεία τόσο στην ετοιμασία και υποβολή των σχετικών απαιτούμενων προτάσεων όσο και στην διαχείριση των έργων.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

 • Αξιολόγηση πρόθεσης πελάτη (επενδυτική πρόταση, ερευνητική ιδέα).
 • Εντοπισμός κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου (ευρωπαϊκού ή κρατικού).
 • Διαμόρφωση πρόθεσης έτσι ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις του χρηματοδοτικού εργαλείου.
 • Σχηματισμός κοινοπραξίας (εκεί και όπου απαιτείται) για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης. 
 • Ανάλυση προγράμματος εργασίας, επιμέρους δράσεων και στόχων.
 • Ανάλυση απαίτησης χρόνου υλοποίησης δράσεων.
 • Κοστολόγηση έργου.
 • Ετοιμασία προϋπολογισμού.
 • Συντονισμός ετοιμασίας πρότασης.
 • Συντονισμός συλλογής απαιτούμενων δικαιολογητικών/συνοδευτικών εγγράφων.
 • Υποβολή πρότασης

Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης της πρότασης.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη στη διαπραγμάτευση (εκεί και όπου απαιτείται).
 • Ετοιμασία εγγράφων και άλλαγών στην πρόταση (εκεί και όπου απαιτείται).
 • Ετοιμασία εσωτερικών εγγράφων έργου (π.χ. συμφωνία κοινοπραξίας που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα: Τρόπο λήψεως αποφάσεων και εσωτερικά όργανα διοίκησης, Τρόπο επίλυσης διαφορών, Κατανομή και τρόπος καταβολής πληρωμών, πνευματικά διακιώματα κ.ά.).
 • Υποστήριξη στην υπογραφή των συμβολαίων.
 • Διοίκηση έργου.
 • Οργάνωση συναντήσεων ομάδας έργου (οργάνωση, συντονισμός, πρακτικά).
 • Παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων .
 • Παρακολούθηση τήρησης χρονικών πλαισίων.
 • Παρακολούθηση τήρησης προϋπολογισμού.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης φυσκού αντικειμένου.
 • Επικοινωνία με αναθέτουσα αρχή για διευκρινίσεις, αλλαγές, προβλήματα κ.λπ.
 • Ετοιμασία εκθέσεων προόδου.
 • Ετοιμασία οικονομικών εκθέσων.
 • Τεκμηρίωση δαπανών.
 • Διάχυση αποτελεσμάτων.
 • Πνευματική κατοχύρωση αποτελεσμάτων.
 • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων.
 • Προώθηση στην αγορά.
 • Υποστήριξη στην άντληση πρόσθετων κεφαλαίων (Τράπεζες, Επιχειρηματικοί Άγγελοι, κ.ά.)
Διοίκηση Έργων